Мисия

1. Да създаде среда за обмяна на информация между компании и отделни хора в България, които да могат ефективно да влияят на формирането на
политика и стратегия за развитието на Българската железопътна сигнализация, автоматизация и телекомуникация;

2. Да изгради връзка и директни контакти за свързаните участници във форуми, проекти и конференции с подобни асоциации в Чешката Република,
Австрия, Франция, Германия и други държави. Целта на асоциацията е да събира актуална информация от Европа, предлагайки адекватните решения от  нея на правителството и компетентните органи;

3. Да изгради обширна стратегия и програма за развитието и модернизацията на железопътната инфраструктура в България;

4. Да изгради разширена политика и стратегия за развитието и професионалното обучение на човешките ресурси в сферата на железопътната
сигнализация, автоматизация и телекомуникация;

5. Асоциацията да влиза в съответните международни организации и да участва в процеса на определяне на политиката на европейския железопътен
транспорт и железопътния транспорт в региона;

6. Да изгради стратегия и програма за представянето на български компании извън европейските граници в търсена на потенциални пазари в
Русия, Казахстан, Азербайджан, Средният Изток и др.;

7. Да създаде бизнес-комуникационен център за обмяна на научна и бизнес информация между университетите в тази сфера;

8. Да координира система за професионално развитие и придобиване на по-висока квалификация, която да позволи издаването на сертификати за
умения във връзка с обхвата на дейност на Асоциацията;

9. Да създаде нотифициращ орган и акредитирани лаборатории;