RASTIA

СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ ПО ЖЕЛЕЗОПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ, АВТОМАТИКА, КОМУНИКАЦИЯ И ИНДУСТРИЯ"

Сдружение „Асоциация по железопътната сигнализация, автоматика, комуникации и индустрия“ е автономнта, доброволческа, себеуправляваща се, демократична, неполитическа, нестопанска асоциация за развитие на науката и практикуването в сферата на мениджмънта, диагностицирането и контрола на системите в железопътната инфраструктура на България, чиито членове притежават този статут. Асоциацията може да има  клонове в държавата.
РАСТИЯ ще оперира в съответствие с този статут и легалните регулации в държавата, в духа и принципите на научният, парламентарният и публичният власти и организации в България и интернационално.

Организацията ще основе и създаде двустранни и многостранни отношения с власти, организации, компании и индивидуални хора в България и чужбина за да осъществи своите цели.