ДП“НКЖИ“ с 17% изградени железопътни линии от планираните с финансиране от ЕС за периода 2014-2020 година

ДП“НКЖИ“ с 17% изградени железопътни линии от планираните с финансиране от ЕС за периода 2014-2020 година

Въпрос с искане за писмен отговор E-006863/2020 до Комисията
Относно: Принос на безвъзмездните средства от ЕС за развитието на железопътната
инфраструктура в България

 1. Какъв е размерът на безвъзмездните средства, отпуснати от ЕС на Република България,
  за изграждане и модернизация на железопътната инфраструктура за периода 2007 – 2020
  г.?
 2. Какъв е общият брой километри на железопътната инфраструктура, новоизградена или
  модернизирана чрез безвъзмездните средства, отпуснати от ЕС на Република България за
  периода 2007 – 2020 г.?
 3. Как е било променяно предназначението на средствата за изграждането и/или
  модернизирането на железопътна инфраструктура в рамките на програмите „Транспорт“
  (2007 – 2013 г.) и „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (2014 – 2020 г.)?

E-006863/2020
Отговор от г-жа Vălean от името на Европейската комисия
(9.3.2021)

По линия на финансовата програма за трансевропейската транспортна мрежа за
периода 2007—2013 г. български дружества са получили безвъзмездни средства от ЕС
в размер на 2 200 000 евро за четири технически проучвания на железопътната
инфраструктура. Освен това 382 600 000 евро от Механизма за свързване на Европа
(МСЕ) бяха разпределени за единадесет действия в областта на железопътния
транспорт в периода 2014—2020 г.

За периода 2007—2020 в рамките на финансирането на политиката по сближаване бяха
отпуснати 879 393 822 евро за железопътната инфраструктура, от които: 341 390 809
евро през 2007—2013 г. и 538 003 013 евро през 2014—2020 г.

Финансираните действия често включват елементи, които са част от модернизирането
на мрежата или изграждането на нова инфраструктура (като разполагането на
електрически подстанции), които не винаги могат да бъдат изразени в километри.
Единадесетте действия, финансирани по МСЕ, бяха основно насочени към
модернизирането на коридора „изток —запад“ от София в посока Бургас и до
границата с Турция. Тази инфраструктура представлява около една трета (или 1000
km) от общата и основна железопътна мрежа в България.

В периода 2007—2020 г. общо 356 km бяха ремонтирани или модернизирани със
средства от Кохезионния фонд, а през 2014—2020 г. беше извършена реконструкция
или модернизация на 28 km от железопътната инфраструктура от планираните общо
166 km
, работата по които ще продължи до 2023 г.

През 2007—2013 г. 21,02 % от средствата по оперативна програма „Транспорт“ бяха
отпуснати за железопътната инфраструктура. Основни проекти бяха изпълнени в
участъци от железопътната линия Пловдив—Свиленград и Пловдив—Бургас. За
периода 2014—2020 г. 35,38 % от средствата по оперативна програма „Транспорт и
транспортна инфраструктура“ бяха насочени към железопътната инфраструктура.
Основни проекти бяха изпълнени в участъци от железопътната линия София —
Пловдив и Пловдив—Бургас.

Източник: Европейска Комисия

RASTIA
RASTIA